Osnivač i vlasnik Doma zdravlja Novalja je Ličko-senjska županija.
Dom zdravlja Novalja je osnovan Odlukom županijske skupštine Ličko-senjske županije od 29.ožujka 2007. godine.

RAVNATELJSTVO

Ravnatelj:

Zoran Vidas, dipl. oec.
telefon: +385 (0)53 741 191
e- mail: ravnatelj@dom-zdravlja-novalja.hr

Zamjenica Ravnatelja:

mr. sc. Mirjana Fumić, dr. med. dent.
telefon: +385 (0)53 741 194
e- mail: dzdent.fumic@gmail.com

Glavna sestra:

Lucija Baričević, bacc. nur.
telefon: +385 (0)98 924 0969
e- mail: patronaza.novalja@gmail.com

POMOĆNICA RAVNATELJA ZA KVALITETU:

Snježana Pende, univ. bacc. physioth
telefon: 053 / 741 192
email: fizikalna.novalja@gmail.com

RAČUNOVODSTVO

Jasna Kustić, dipl.oecc.
telefon: 053 / 663 662
fax. 053 / 663 665
e-mail: dom.zdravlja.novalja@gs.t-com.hr

UPRAVNO VIJEĆE

Predstavnici osnivača – Ličko Senjske županije

Predstavnici osnivača – Ličko Senjske županije
Dean Antonović, mag.iur. – predsjednik
Margareta Škunca Čepulo, dipl. oec. – članica
Ivanka Čemeljić Tičić, spec. oftalmologije i optometrije, – članica

Predstavnica Stručnog vijeća

Marija Šćiran, dipl.m.s.

Predstavnik radničkog vijeća

Jasna Kustić, dipl. oecc.

STRUČNO VIJEĆE

Marija Šćiran, dipl.m.s., predsjednica
Filip Habeković, dr.med. – obiteljska (opća) medicina
Mirjana Fumić, dr.med.dent. – dentalna zdravstvena zaštita
Jasna Kustić, dipl.oecc. – Odjel računovodstvenih, pravnih, kadrovskih, općih i tehničkih poslova
Lucija Baričević, bacc.nur, – patronažna zdravstvena zaštita
Snježana Pende, bacc.phisio, – fizikalna medicina i rehabilitacija
Marija Badurina, med. sestra – oftalmologija
Svjetlana Ružić, med. sestra – zdravstvena njega
Damir Badurina – sanitetski prijevoz

STRUČNI KOLEGIJ

Stalni članovi:

Mirjana Fumić, dr. med. dent., – zamjenica Ravnatelja
Lucija Baričević, univ. bacc. med. techn. – pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo-glavna sestra,
Jasna Kustić, dipl.oecc. – voditeljica referade za računovodstvene poslove

Za djelatnost opće/obiteljske medicine:

Nives Dabo, dr.med,
Mariella Pehovac, dr.med,
Filip Habeković, dr. med.

Za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite:

Mirjana Fumić, dr.med.dent,
Smiljana Čemeljić Šuljić, dr.med.dent.

Za djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije:

Neven Birkić , dr.med.spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i uže specijalnosti reumatologije
Snježana Pende, bacc.phisio.

Za djelatnost oftalmologije:

doc.dr.sc. Suzana Konjevoda, specijalist oftalmologije
Marija Badurina, med. sestra

Za djelatnost sanitetskog prijevoza:

Damir Badurina,
Marija Badurina, med. sestra

Za djelatnost zdravstvene njege:

Svjetlana Ružić, med. sestra

POVJERENSTVO ZA KVALITETU

Snježana Pende, univ. bacc. physioth, – predsjednica
mr.sc. Mirjana Fumić, dr.med.dent.
Lucija Baričević, univ. bacc. med. techn.
Marija Badurina, m.s.

POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

Nives Dabo, dr. med. spec. obiteljske medicine
Ivo Predovan, dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
doc.dr.sc. Suzana Konjevoda, prim.dr.med., specijalist oftalmologije
Hrvoje Tičić, dr.med.spec. ginekologije i opstetricije

ETIČKO POVJERENSTVO

Snježana Pende, univ. bacc. physioth, – predsjednica
Mariella Pehovac, dr. med.
Damir Badurina,
Marina Šćiran Rizner, dipl.oec