DOM ZDRAVLJA NOVALJA
OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

1. Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i broj 85/15) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Dom zdravlja Novalja, radi informiranja javnosti, omogućuje pristup informacijama pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na oglasnoj ploči Doma zdravlja i na svojim internetskim stranicama www.dom-zdravlja-novalja.hr, odnosno davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev.

Korisnicima koji to pisanim putem zatraže, može se odobriti prisustvovanje sjednicama radnih tijela Doma zdravlja osim ako se raspravlja o slučajevima kojima se ograničuje pravo na pristup informacijama iz razloga navedenih u članku 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

2. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje Doma zdravlja Novalja. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastaviti će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama. Ispunjeni zahtjev predaje se osobno u ured za vođenje urudžbenog zapisnika radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili se može poslati poštom na adresu Dom zdravlja Novalja, Špital 1, 53291 Novalja, telefaksom na broj 053 / 741 199 odnosno elektroničkom poštom na adresu:  fizikalna.novalja@gmail.com

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • Ime i prezime/naziv te adresa korisnika
  • Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • Način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija

Korisnik nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak o čemu će korisnik biti pismeno obaviješten te pozvan da otkloni nedostatke u zahtjevu.

Sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama moguće je dobiti pozivom na telefon 053 / 741 192,odnosno elektroničkom poštom na adresu:  fizikalna.novalja@gmail.com .

3. Ograničenje prava na pristup informacijama

Dom zdravlja Novalja uskratiti će pravo na pristup informacijama u slučajevima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.

4. Naknada za pristup informacijama

Naknada za uporabu informacija koje se objavljuju putem Interneta, ne naplaćuje se.

Dom zdravlja Novalja ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno odredbama Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14). Na zahtjev korisnika Dom zdravlja će dostaviti način izračuna naknade.

5. Pravo na ponovnu upotrebu informacija

U svrhu ponovne uporabe informacija Dom zdravlja Novalja će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad je to moguće i primjereno. Dom zdravlja Novalja nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacija, te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija mora, osim ranije navedenih podataka sadržavati i:

  • Svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Naknada za ponovnu upotrebu informacija koje se objavljuju putem Interneta, ne naplaćuje se. Dom zdravlja Novalja može naplatiti naknadu za ponovnu upotrebu informacija, sukladno odredbama Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

6. Zakonski i podzakonski propisi

  1. Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15)
  2. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova I troškova dostave informacije (“Nardone novine” broj 12/14)

Službenica za informiranje: Snježana Pende, univ. bacc. physioth